Cả việc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và là tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) đều là việc đưa trứng và tinh trùng ra ngoài cơ thể để thực hiện quá trình thụ tinh bên ngoài cơ thể. Sự khác biệt nằm ở qui trình thụ tinh, phương pháp IVF (In-vitro Fertilization) là đưa trứng và tinh trùng vào môi trường đặc biệt, được kiểm soát trong phòng thí nghiệm phôi học để trứng và tinh trùng thụ tinh với nhau. Trogn khi đó, phương pháp ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) là việc chọn một tinh trùng khỏe mạnh duy nhất và tiêm tinh trùng này vào trứng nhằm tăng khả năng thụ tinh.