Chuyển phôi trữ đông (Frozen Cycle) là quá trình chuyển phôi trở lại tử cung. Việc chuyển phôi trữ đông thường được thực hiện vào thời điểm sau khi tử cung đã được chuẩn bị sẵn sàng. Phôi được trữ đông sẽ được tính toán thời gian rã đông  phù hợp để được chuyển vào lòng tử cung.

Ưu điểm của chuyển phôi trữ đông:

Do đó, chuyển phôi trữ đông cũng giúp có cơ hội mang thai thành công cao hơn.